ارگانیسم رحمت خداوند پیامبر خداوند ماه شعبان

ارگانیسم: رحمت خداوند پیامبر خداوند ماه شعبان اعمال ماه شعبان مناجات شعبانیه

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی جزییات پرداخت عیدی کارگران ساعتی و پاره‌وقت

با نزدیک شدن به روزهای آخر سال، کارگران ساعتی، روزمزد، فصلی و پاره‌وقت دغدغه گرفتن عیدی و پاداش آخر سال خود را دارند و به کرم کارفرمایانشان امیدوارند تا بلکه پی

جزییات پرداخت عیدی کارگران ساعتی و پاره‌وقت

جزییات پرداخت عیدی کارگران ساعتی و پاره وقت

عبارات مهم : قانون

با نزدیک شدن به روزهای آخر سال، کارگران ساعتی، روزمزد، فصلی و پاره وقت دغدغه گرفتن عیدی و پاداش آخر سال خود را دارند و به کرم کارفرمایانشان امیدوارند تا بلکه پیش از آخر سال این عیدی را دریافت و مایحتاج خود و خانواده هایشان را تامین کنند.

به گزارش ایسنا، با وجود آنکه پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران به جهت تامین رفاه و آرامش خاطر و تهیه اقلام و مایحتاج مهم و مورد نیاز خانوارها همواره مورد تاکید قرار گرفته، متاسفانه در بعضی واحدها و صنوف پرداخت عیدی به دلایل متفاوت از جمله نبود نقدینگی در دست کارفرما با تاخیر همراه می شود و این تاخیر گاهی به حدی است که به سال بعد موکول شده است و موجب دلسردی و بی انگیزگی این بخش از کارگران زحمتکش می شود و عنوان عیدی را از دست می دهد.

جزییات پرداخت عیدی کارگران ساعتی و پاره‌وقت

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش هر سال کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

همچنین به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار؛ مبنای تعیین عیدی آخر سال مشمولان قانون کار است.

با نزدیک شدن به روزهای آخر سال، کارگران ساعتی، روزمزد، فصلی و پاره‌وقت دغدغه گرفتن عیدی و پاداش آخر سال خود را دارند و به کرم کارفرمایانشان امیدوارند تا بلکه پی

مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران

مبنای محاسبه عیدی و پاداش هر سال کارگران در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.

میزان پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی

جزییات پرداخت عیدی کارگران ساعتی و پاره‌وقت

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش آخر سال به کارگران کار مزدی عبارت از میانگین کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.

میزان عیدی و پاداش کارگران پاره وقت

با نزدیک شدن به روزهای آخر سال، کارگران ساعتی، روزمزد، فصلی و پاره‌وقت دغدغه گرفتن عیدی و پاداش آخر سال خود را دارند و به کرم کارفرمایانشان امیدوارند تا بلکه پی

بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده است به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی

جزییات پرداخت عیدی کارگران ساعتی و پاره‌وقت

در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنها در ماه متغیر هست، جهت محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

نحوه پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی

قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش هر سال کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ را لغو نکرده هست، بنابراین حکم تعیین عیدی معادل ۶۰ روز آخرین مزد مشمولان قانون کار کماکان به قوت خود باقی هست؛ ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش شخصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال عنوان ماده واحده قانون اسفند ۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود .

عیدی کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می کنند

کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته یا به شکلی رابطه آنان با کارگاه قطع می شود، به نسبت مدت کارکردشان مستحق دریافت عیدی و پاداش هر سال خواهند بود.

به گزارش ایسنا، آنچه که مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران مشمول قانون کار قرار می گیرد، مزد و فوق العاده هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریافت می کند؛ به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط با شغل دریافت می کنند از اجزاء مزد محسوب می شود لذا فوق العاده شغل، مشکل کار و هر آنچه که به تبع شغل به کارگر داده می شود جزو مزد منظور شده است و الزاماً باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود.

طبعا مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک عائله مندی، کمک هزینه مسکن، بن خواربار و پاداش زیاد کردن تولید جزو مزد به شمار نیامده و در پرداخت عیدی و پاداش لحاظ نمی شود.

با توجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاه های مشــمول قانون کار مصوب مورخ سال ۱۳۷۰ مجلس شــورای اسلامی، همه کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می کنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، خدماتی و … به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش هر سال برخوردار خواهند بود.

واژه های کلیدی: قانون | قانونی | کارگران | عیدی کارگران | پاداش آخر سال | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz